Inga varor i bokningen

Hyresvillkor

 § 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan oss och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt från vår butik på Hammarvägen 28 i Öjebyn och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till oss. Frakter, utkörning och leveranser bekostas av hyrestagaren.

§ 3 Reklamation
Hyresmaterial levereras av oss i fullgott skick. Eventuell anmärkning skall direkt meddelas till oss. Även under hyresperioden. Läs mer under § 10.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning

För företag:

Hyran är i huvudsak baserad per byggdag, 5-dagars arbetsvecka, mellan 07:00-16:00. Används materialet helgdagar debiteras även hyra för dessa dagar. 7-dagars vecka debiteras som regel alltid för bl.a. bygggtorkar, elvärmare, tjältinare, eldrivna pumpar och tillbehör för nämnda maskiner. Hyran är baserad på drift i högst 8 timmar per dygn, används materialet mer än 8 tim /dygn debiteras skifttillägg.
Ovanstående specificerade maskiner är däremot undantagna skifttillägg. Hyra debiteras även under semesterperioder om inget annat är överenskommet.

För privatpersoner:
Samtliga hyresartiklar debiteras per kalenderdag (24 timmar).  Hyrestagaren hämtar kl. 7 och återlämnar senast kl. 7 dagen efter = 1 Dags debitering.
I vissa fall fungerar det att hyra verktyg andra tider, ex. kl. 14 till 14 som ett dygn också, överenskommelse ska då ske i förväg. 
Maskin eller verktyg som hyrestagaren hämtar fredagar kl.7 ska återlämnas senast kl.16 samma dag för att hyrestagaren inte ska bli debiterad även Helghyra.
För vissa trädgårdsmaskiner finns 4 timmars debitering. måndag till fredag 7-11 eller 12-16. Vilka maskiner det gäller finns upptagna på hemsidan under respektive maskin.
Helgpris gäller på vissa hyresartiklar från fredag kl.16-17 till måndag kl.7.
Helghyra gäller från fredag från kl.16-17 till måndag kl.7.
På helgbokade hyresartiklar som avbokas efter kl. 16 onsdagen före bokad helg debiteras en avbokningsavgift som
är lika med startavgiften + faktureringsavgift vid fakturering.

Lämnas hyresartikeln tillbaka efter avtalat tid debiteras ytterligare kalenderdagar.
Legitimationskontroll är obligatorisk vid utlämning av hyresmateriel.

§ 5 Överlåtelse
Hyresmaterial får inte utan vårt medgivande användas av annan än hyrestagaren. Det Innefattar även vidareuthyrning.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla oss underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och vi skall obehindrat kunna ha tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållanden för vilka de är avsedda för i enlighet med av oss meddelade föreskrifter för drift.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyrt materiel väl, kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Likaså rätt strömstyrkor för eldriven hyresmateriel och ej överstigande av max/watt på elverk.
Ha för vana att göra daglig tillsyn och kontroll av maskin.
Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och med hänsyn till normal förslitning, I gott skick. 
De maskiner som ska vara tankade vid återlämnande är: Lastmaskiner, minigrävare och lastbilar. För ej väl rengjort materiel eller ej tankat bränsle, debiteras kunden kostnaden för rengöring (minst 249 kr + moms) och tankning (17 kr/liter + moms).

§ 8 Skador och förluster
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyres-materielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Förlorat hyresmaterial debiteras till restvärde som värderas av oss.

§ 9 Reparationer
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av oss. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren med undantag då maskinen hyrts med separat debiterad hyra för specificerade slitdelar.
Reparationer därutöver får inte utföras utan vårt medgivande.
Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

§ 10 Följdskador och driftavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredjeman i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Vid eventuellt driftavbrott för att maskinen/verktyget inte går som det ska eller att den har gått sönder så ska det anmälas till oss direkt. via telefon 0911-66620, 070-6545511 eller
på mejl till info@hyrsam.se. Detta för att ge oss en chans att få igång maskinen/verktyget.
Vi ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leverans-förseningar av förhyrt materiel.

§ 11 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.
En sådan försäkring ingår som regel ej i ordinarie tecknade försäkringar. Vi påför därför automatiskt en speciell hyrförsäkring som debiteras med 5% på hyresbeloppet och självrisken reduceras till 4000 kr + moms per skadetillfälle, dock max 50% av maskinens nyvärde. Fullständiga försäkringsvillkor kan erhållas på begäran. Sedan 2015-06-01 ingår hyrförsäkring i hyresbeloppet!

$12 Slitagekostnader
Till våra slip- och kap-maskiner tillkommer det slitagekostnad på diamantverktyg. Minsta slitagedebitering är 0,2 mm.

§ 13 Betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
För alla hyrestagare som erhållit godkänd kredit sker fakturering till betalningstid enligt överenskommelse. Ränta på förfallna fakturor debiteras alltid till 23% ränta som angivits på hyresavtal / följesedlar.
Faktureringsavgift debiteras på varje faktura med 16 kr exkl. moms om ej annat överenskommits. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelse avgifter och ränta i efterhand.
Vi är en kontantfri butik!
Kortbetalning gäller för privatkunder och kunder som ej erhållit kredit. I vissa fall kan förskott begäras. Kortbetalning kostar givetvis ingenting.

Vid löpande långtidshyra kommer maskinhyra att faktureras per den sista dagen i varje månad.

§ 14 Återtagande
Om kunden / hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på kunden / hyrestagarens bekostnad.

§ 15 Force majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant son hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP

Vi förbehåller oss äganderätt till sålda varor till dess att full betalning erlagts. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet att för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid enligt överenskommelse, för-behåller vi oss rätten att omgående återtaga såld vara. Beträffande betalningsvillkor hänvisas till §12 enligt ovan. Garantier för sålda varor hänvisas till respektive varumärkes garantivillkor.

Senaste nytt

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.