Välkommen!

Vill du se priser inklusive eller exklusive moms?

Personuppgifter och GDPR

Webbplatsen hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
De personuppgifter du anger vid köp i kassan används för att hantera din order, samt för eventuell kundkontakt och uppföljning. Uppgifterna förs även in i butikens bokföring. Din e-postadress kan komma att användas för utskick med information och reklam för produkter som liknar de du beställt.

På begäran kan webbplatsens innehavare redovisa samt ta bort personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All information om dig som person raderas då undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.
Läs mer om marknadsföring via e-post:
SWEDMA (Swedish Data & Marketing Association): Etiska regler för e-postmarknadsföring

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna du använder. Ansvarig för personuppgifterna är bolaget Jan Brännström AB med organisationsnummer 556460-7801.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Hemsidan har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna sajtens villkor samt integritetspolicy.

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina Adressuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med bolag inom koncernen.

Lagringstid personuppgifter
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Nyhetsbrev kan enkelt sägas upp på egen hand, genom att klicka på en länk längst ned i utskicken, alternativt genom att kontakta sajtens ägare. E-postadressen raderas då helt från sajtens utskickslista.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör allt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom vår webbplats. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Överföring av dina personuppgifter
Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan lagras också som en backup på en destination utanför ditt hemland men inom EU/EES med god dataskyddslagstiftning.

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter webbplatsen har sparat om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen. Du måste kunna styrka din identitet för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till din information. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss på: info@hyrsam.se

Senaste nytt

produkt tidning 2022

Kom in och hämta ditt exemplar eller ladda ner det här.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.